Make your own free website on Tripod.com
   School's  Vision &  Mission

   Wawasan  &  Misi  SekolahSCHOOL'S  VISION  &  MISSIONSCHOOL’S  MISSION

To produce well-balanced pupils from intellectual, spiritual, emotional and physical aspects, through moral values and religion, so that they can think rationally dan critically for the growth and development of the people, the society and the country.
 

SCHOOL’S  VISION

To mould physically and spiritually balanced pupils, so that they would form knowledgable and able Malaysian citizens through the process of teaching and learning, formally and informally, in a condusive environment for the individual greatness from  the personal and knowledge aspects.
 
  

WAWASAN  &  MISI  SEKOLAH
 

MISI SEKOLAH

Melahirkan anak-anak didik yang seimbang dari segi intelek, kerohanian, emosi dan fizikal melalui nilai-nilai akhlak serta keagamaan supaya dapat berfikir secara rasional dan kritis untuk perkembangan dan pertumbuhan insan, masyarakat dan negara.

WAWASAN SEKOLAH

Membentuk anak-anak didik yang berjasmaniah dan rohaniah yang seimbang untuk melahirkan warga Malaysia yang berpengetahuan dan berkebolehan melalui proses pengajaran dan pembelajaran secara formal dan tidak formal di persekitaran yang kondusif untuk kecemerlangan individu dari segi kesahsiahan dan pengetahuan.